Вернуться к Услуги

Договор свадебной фотосъёмки

ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ ВЕСІЛЬНОЇ ФОТОЗЙОМКИ

 
м. Чернігів ____  ________________ 20___ р.  
 

Лаврінець Андрій Ананійович, іменований надалі Фотограф, і ________________________ ______________________________________, іменована (-ий) в подальшому Клієнт, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Фотограф здійснює фотозйомку за завданням Клієнта «___» ______________ 20___р., на умовах та у відповідності з даним Договором, у відповідності з вибраними Клієнтом послугами і цінами, вказаними у даному Договорі. Адреса прибуття і час початку роботи Фотографа: __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

2.1. Фотограф бере на себе обов’язок провести фотозйомку весільного торжества Клієнта на професійному і технічному рівні, підтвердженому фотографіями в портфоліо Фотографа, у відповідності з уявленнями фотографа про те, в якому стилі і з яким рівнем втручання/невтручання в події має бути поведена фотозйомка. А також якісно і сумлінно виконувати взяті на себе обов’язки, передбачені даним договором.

2.2. Фотограф зобов’язується надати Клієнту результати весільної фотозйомки у відповідності з вибраними Клієнтом послугами, вказаними у даному Договорі, протягом не більше 90 календарних днів від дати весільного торжества.

2.3. Клієнт зі своєї сторони зобов’язаний забезпечити Фотографу усі необхідні умови для надання послуг фотозйомки, обмежити втручання третіх осіб, присутніх на фотозйомці. Для отримання якісної фотосесії на прогулянці необхідно мінімум 2 години.

2.4. Клієнт зобов’язується гарантувати безпеку Фотографа на бенкеті, а також збереження його апаратури і особистих речей. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за протиправні дії третіх осіб, що знаходяться на бенкеті Клієнта. У разі пропажі/псування речей Фотографа під час проведення весільної фотозйомки на бенкеті, Клієнтом відшкодовується 100% вартість втраченої/зіпсованої речі.

2.5. В обов’язки Клієнта входить організація і оплата транспортування Фотографа до місця надання послуг і назад.

2.6. Фотозйомка може здійснюватися третіми особами (гості, члени сім’ї та ін.) за умови, що вони не заважають Фотографу виконувати свої обов’язки.

2.7. Фотограф не несе відповідальності за послуги, що надаються третіми особами (наприклад, відео-оператором).

 

3. ВАРТІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ЇХ ОБСЯГ І РОЗРАХУНКИ.

3.1. Загальна вартість послуг, що надаються за даним договором складає _______________ (_________________________________________________) грн.

3.2. Пакет послуг включає в себе (потрібне відмітити):

       Фотозйомку весільного торжества з «_______» до «_______»;

       Фотозйомку перед весільного лавсторі + створення слайд-шоу для презентації у день весілля;

       Роботу другого фотографа;

       Авторську обробку всіх весільних знімків у кількості не менше ________ шт.;

       Детальну ретуш серії знімків у кількості не менше ____ шт.;

       Створення слайд-шоу з кращих, на думку Фотографа, фотографій;

       __________ з фотографіями (у форматі JPG) та слайд-шоу в оформленому футлярі;

       Друк фотокниги форматом ___ см х ___ см на ___ розворотів.

3.3. Робота Фотографа понад обумовленого часу оплачується додатково:

·      Кожна додаткова година роботи Фотографа оплачується в розмірі 1000 грн.;

3.4. Для бронювання дати весілля Клієнт зобов’язаний сплатити завдаток у розмірі         1000 (одна тисяча) грн.

У випадку відмови Клієнта від послуг Фотографа завдаток повертається з такими умовами:

·         Відмова за 30 днів і більше до дати надання послуг — у розмірі 30%;

·         Відмова за 20 днів і більше до дати надання послуг — у розмірі 20%;

·         В інших випадках завдаток поверненню не підлягає.

Завдаток є гарантією резервування Фотографом дати даного замовлення та надання послуг в день і в обсягах, передбачених даним договором.

3.5. Повний розрахунок за даним договором здійснюється в день надання послуг.

3.6. У разі порушення Клієнтом умов п. 3.5 даного Договору (відмова від повного розрахунку за надані послуги) Фотограф має право не передавати результати своєї роботи Клієнту до повного розрахунку з урахуванням штрафних санкцій за прострочення оплати.

3.6.1. За прострочення оплати за даним договором Клієнту сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

3.7. Додаткові витрати (транспорт, харчування та ін.) компенсуються Клієнтом додатково або організовується власними силами та засобами.

4. ЗМІНА УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

4.1. У разі змін часу (і / або місця) надання послуг, Клієнт зобов’язаний повідомити Фотографа по телефону про всі зміни, не пізніше 18:00 вечора, що передує даті надання послуг.

4.1.1. Своєчасно повідомлений про зміни часу і / або місця проведення зйомок Фотограф зробить все можливе, щоб надати послуги якісно і в повному обсязі. У разі якщо такі зміни не дозволяють Фотографу якісно надати передбачені даним договором послуги, Фотограф може відмовитися від надання послуг із збереженням завдатку.

4.1.2. Не повідомлення або невчасне повідомлення про зазначені вище зміни звільняє Фотографа від відповідальності за ненадання чи неповне надання послуг.

4.2. У момент надання послуг Клієнт може, за згодою Фотографа, збільшити обсяг надаваних послуг (збільшити час зйомки, редагування більшого обсягу фотографій і т.д.) з наступним перерахунком вартості надаваних послуг і повною оплатою в той же день, якщо інше не обумовлено сторонами.

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЗНЯТОГО МАТЕРІАЛУ.

5.1. Авторські та суміжні права на весь відзнятий матеріал належать Фотографу, якщо в письмовому вигляді не обумовлені інші умови. Фотограф залишає за собою право на використання всіх відзнятих у день весілля Клієнта фотографій для проведення маркетингу власних послуг (для свого демонстраційного портфоліо, в публікаціях власної реклами, на власних сайтах і в Інтернеті ).

5.2. Клієнт має право на некомерційне використання отриманого фотоматеріалу: друк фотографій у будь-якому форматі для особистих цілей і публікацію отриманого фотоматеріалу в Інтернеті, в останньому випадку зазначення авторства та посилання на Фотографа обов’язкове.

5.3. За бажанням Клієнта, він має право на викуп виключних авторських прав на відзнятий матеріал, що закріплюється підписанням договору про передачу виключних прав на фотографічні і відео-твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографії та відео-зйомці. Вартість передачі авторських прав обмовляється додатковою угодою між сторонами і оплачується окремо.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які сторони не можуть впливати і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, урядові постанови або розпорядження державних органів.

6.2. Сторона, яка не може через обставини непереборної сили виконати зобов’язання за цим Договором, докладе з урахуванням положень Договору, всі зусилля до того, щоб якомога швидше компенсувати наслідки невиконання зобов’язань.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

7.1.Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

7.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони передають їх на розгляд у судовому порядку.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

8.1. За умов роботи Фотографа 8 годин і більше, Клієнт повинен надати Фотографу вечерю  (порція гарячого для Фотографа та порція для асистента) та час для відпочинку 30 хвилин у місці проведення бенкету, не пізніше, ніж через годину після прибуття до місця проведення бенкету.

8.2. З моменту підписання цього Договору все попереднє листування, документи і переговори між Сторонами з питань, які врегульовані цим Договором, втрачають силу.

8.3. Всі доповнення і зміни до цього Договору оформлюються письмово і підписуються сторонами. Належним чином оформлені доповнення і зміни є невід’ємною частиною цього Договору.

8.4. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, по одному для кожної сторони, що мають однакову юридичну силу.

 9. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВЕСІЛЛЯ.

9.1. Дата проведення весілля Клієнта – «____» _____________________ 20___р.

9.2. Адреса проведення весілля Клієнта — _________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

 10. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН.

Клієнт:                                                                                 Фотограф:

                                                                                              Лаврінець Андрій Ананійович

_________________________________________            тел. (063) 301-64-85

прізвище, ім’я нареченого                                                   електронна пошта andrey@loverinets.com

 

_________________________________________           Підпис Фотографа ______________

прізвище, ім’я нареченої

Телефон: _________________________________

 

Підпис Клієнта ________________________